Saturday, December 4, 2010

fil 4 silabus and course outline


Saint Mary’s Academy of Jasaan
Jasaan Misamis oriental
S.Y. 2009-2010

FILIPINO - 4

Itinakdang Panahon

Mga Layunin

Paksa / Kagamitan

Mga Nilalaman / Pamamaraan
Mga Itinakdang Gawain / Ebalwasyon

YUNIT – 1

Aralin 1
a. nakakasunod sa mga pamantayan ng wastong pag-uulit;
b. nakapagbibigay-kahulugan sa salita-literal, tambalan, at pag-aangkop;
c. nakapag-uugnay ng sariling karanasan sa mga kaisipan o mensaheng nakapaloob sa binasang akda;
nakasusulat ng talatang nagpapahayag ng personal na damdamin o pagsasalaysay ng sariling karanasan.A. Wika
-Pagbibigay-kahulugan sa Salita: Literal, Tambalan at Pangaangkop
Pag-uulat sa Klase

B. Panitikan
“Kung Tuyo ng Luha Mo, Aking Bayan” ni Amado V. Hernandez

Uri ng Teksto / Pananaw: Tula / Formalistiko

Pagsulat:
Repleksyon batay sa Personal na Karanasan

Batayang Aklat

p. 2-10Unang Araw
A. Pagtalakay sa  Aralin sa Wika
1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
a. magpakita ng larawan ng mga lugar na nasalanta ng bagyo. Itanong kung ano ang damdamin ng mga estudyante tungkol ditto. Magkaroon ng malayang talakayan sa klase.
b.Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Pag-usapan sa pangkat ang mga dapat gawin sa oras

ng kalamidad.Ipasadula
ang napag-usapan sa bawat pangkat.
 Pangkat 1:bagyo
 Pangkat 2:sunog
 Pangkat 3:lindol
 Pangkat 4:baha
c.Magpabahagi sa mga estudyante ng kanilang karanasan tungkol sa isang kalamidad na hindi nila malilimutan.
2.Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa.Ipabasa sa kanya ang teksto sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyantena isara muna ang kanilang mga aklat at makinig nang mabuti sa kanilang kaklasena magbabasa.
3.Ipasagot sa mga estudyante ang mga tanong sa Talakayin.Magsagawa ng malayang talakayan hinggil dito.
4.Ipababsa ang Suriin.Ipaliwanag ang

kahulugan ng ulat at
mga hakbang sa pag-uulat.Hikayatin din ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.

Karagdagang Kaalaman:
 Ang ulat ay isang uri ng paglalahad ng mga pangyayari o impormasyon batay sa masusing pagsisiyasat at pagmamasid sa isang paksa. Ito ay maaaring pasalita o pasulat na naglalayong magpabatid o magbigay ng kaalaman.
 Ilan sa mga hakbang sa mahusay na pag-uulat ay ang mga sumusunod:
1. Kung ito ay pasalita, kailangang:
 a.Tumayo ng maayos.
 b.Gawing masigla ang pagsasalita
 c.Gumamit ng tiyak, malinaw, at angkop ng mga salita.
 d.Gumamit ng mga

pantulong na kagamitan
upang mapadali ang pag-unawa ng mga detalyeng inilalahad. Bukod dito, nakatutulong din ito upang pumukaw ng kawilihan ng mga nakikinig.
1. Kung ito ay pasulat, kailangang:
 a. May nakapupukaw-kawilihang panimula at wakas.
 b. May maayos at malinaw na paglalahad ng mga kaisipan sa bahagi ng ulat.
 c. Nakatitiyak na wasto ang mga detalyeng inilalahad.

5. Talakayin din ang aralin hinggil sa pagbibigay-kahulugan sa salita: literal, tambalan, at pag-aangkop.
6. Ipasagot ang mgapagsasanay sa Sanayin. Ipawasto ang

sagot ng mga estudyante.
7. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaaring gawin ito sa paraang pasalita o pasulat.
9. Atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Amado V. Hernandez. (Paghahanda ito sa susunod na aralin sa panitikan.)

Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan

1.Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpakita ng mga larawan ng mga Pilipino noong panahong sakop pa ng mga dayuhan an gating lupain. Itanong kung ano ang damdamin ng mga estudyante tungkol ditto.
 b. Hingin ang hinuha ng mga estudyante sakaling nabuhay na sila noong sakop pa ng mga dayuhan an gating lupain.
 c. Magbahaginan ng mga pangyayaring nalaman o narinig ng mga estudyante tungkol sa panahon ng digmaan, Maaaring mula ito sa kanilang mga magulang o lolo’t lola.
2. Ipabasa ang pamagat ng tula. Ipahinuha ang nilalaman ng tula batay sa pamagat.

3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingan ng paliwanag ang mga estudyante tungkol ditto.
4. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Amando V. Hernandez.
5. Ipabasa nang may angkop na damdamin ang tula. Maaari itong ipabasa nang pangkatan o isahan.
6. Ipasagot ang Hanapin.
7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain.
8. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
1. Bilang panimulang Gawain, balikan ang tinalakay na tula at ang may-akdanito.

Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng tula.
2. Ipasuri ang nilalaman ng tula batay sa pananaw Formalismo (sabihin sa mga estudyante sa pag-aralan ang nakatala as Apendiks) gamit ang mga tanong na nakatala sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
5. Maaari ring ipagawa ang mga sumusunod na iba pang karagdagan o mungkahing Gawain:
 a. Magpanood ng pelikula na may temang nagpapalutang ng pagmamahal sa bayan,

gaya ng “Rizal sa Dapitan” ni Albert Martinez.
 b. Maglakbay-aral sa mga lugar na magpagunita sa kasaysayan ng lahing Pilipino gaya ng Fort Santiago, Rizal Park, bahay ni Rizal sa Calamba, Corregidor, at iba pa.
 c. Manood ng mga dula sa CCP o PETA na may katulad na tema, gaya ng Noli Me Tangere, “Walang Sugat,” at iba pa.
6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsagot sa tanog na: “Paano maipakikita ang pagmamahal sa kalayaan at mapalalakas ang damdaming makabayan ng mga Pilipino?”
  Ang sagot sa tanong ay ipakikita ng mga estudyante sa

pamamagitan ng pangkatang gawain. Bawat pangkat ay aatasang magpakita ng iba’t ibang gawain gaya ng:

 Pangkat 1: magtanghal ng dula
 Pangkat 2: magparinig ng isang awiting makabayan
 Pangkat 3: magparinig ng isang madamdaming tula
 Pangkat 4: maghanda ng isang talakayan o forum

Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat

1.Talakayin o ipaliwanag sa klase ang paggawa ng repleksyong papel para sa bahaging Isulat.
 Ang repleksyong papel ay isang uri ng sulatin na naglalahad o

nagsasalaysay ng pansariling damdamin o pananaw hinggil sa isang paksa. Ito ay karaniwang hango sa masusi at malalim na pagsusuri sa bagay-bagay na may kaugnayan sa kapaligiran, buhay, at karanasan ng sumulat.
2. Ipagawa ang hinihinging Gawain pagkatapos.
3. Bilang karagdagang gawain, magpabasa ng ilang mahalagang kaisipang Pilipino.
Maaaring humango sa mga salawikain o kasabihan. Magpasulat ng repleksyong papel tungkol dito.
4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Maghanda ng maikling pagsusulit tungkol sa mga nakalipas na aralin;
a. salitang likas o literal
b. ipagamait sa pangungusap
c. pagbibigay kahulugan sa mga piling salita
d. pagpapakahulugan sa pananaw formalistiko
e. pagkuha sa pangunahing paksa sa tula


Takdang Aralin / kasunduan
1. Pananaliksik sa buhay ng isang bayani
2. Pananaliksisk sa pormal at di-pormal na pananalita at ang kahulugan ng kontatibo at denotatibo

Aralin 2


A.nakapagbibigay-kahulugan sa salita—konotatibo at denotatibo;
B.nakababatid ng mga simulain sa

pagsasalin;
C.nakapagbibigay-linaw ng pagbubuo ng banghayng akda batay sa simula;
D.nakapagsusuri ng paglalahad ng banghay batay sa estilong pagbabalik-tanaw sa nakaraan o flashback technique;
E.nakakikilala ng mga bahaging akda na nagpapakita ng pagkamakapangyarihan
ng tao batay sa kanyang kilos, gawi, o ugali; at
F.nakapagsasalin sa wikang Filipino ng isang napapanahong balita na nakasulat sa wikang ingles.Paksa
(unanag araw)

A. Wika
-Pagbibigay-kahulugan sa Salita: Literal,

Tambalan at Pangaangkop
Pag-uulat sa Klase

B. Panitikan
“Kung Tuyo ng Luha Mo, Aking Bayan” ni Amado V. Hernandez

Uri ng Teksto / Pananaw: Tula / Formalistiko

Pagsulat:
Repleksyon batay sa Personal na Karanasan

Batayang Aklat
p. 11-26Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring ipagawa bilang panimulang gawain ang linman sa

mga sumusunod:
a. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Atasan ang bawat pangkat na magmasid at makinig sa mga usapan ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang sitwasyon. Ipatala ang mga bagong salitang natutuhan. Ipasuri rin ang uri ng pananalitang ginamit.
 Pangkat 1: parlor o barberya
 Pangkat 2: palengke
 Pangkat 3: hintayan ng mga sasakyan
 Pangkat 4: kantina o kainan
b.Magparinig ng usapan ng kabataan. Ipasuri ang pananalitang ginamit sa usapan.

c.Magpakita ng larawan ng mga tao.Bumuo ng diyalogo ng mga tao batay sa ipinakikita sa larawan.
2. Pumili ng mga estudyante na magbabasa

ng diyalogo sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara munaang kanilang aklat at pakinggan ang kanilang mga kaklase na magsasadula ng diyalogo.
3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
4. Ipaliwanag ang mga aralin sa Suriin. Hikayatin ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.
5.Ipasagot ang mga Gawain sa Sanayin.
6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng
Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
7. Karagdagang Gawain:

a. Hatiin ang klase sa anim na pangkat. Bawat pangkat ay atasan ng iba’t ibang gawaing magpapakita ng kanilang natutuhan sa klase.
 Pangkat 1: Magtala ng mga salitang di-pormal sa mga tula o kwento
 Pangkat 2: Magtala ng mga salitang di-pormal sa mga awit
 Pangkat 3: Magtala ng mga salitang di-pormal na usapan
 Pangkat 4: Magtala ng mga pormal na salitang ginagamit sa silid-aralan
 Pangkat 5: Magsalin ng isang maikling dula na nakasulat sa wikang
Ingles
 Pangkat 6: Magpatanghal ng maikling dulang isinalin ng pangkat 5
b. Magsagawa ng larong pangklase. Hatiin ang klase sa  dalawang

pangkat. Magbibigay ng salita ang guro. Ibibigay ng unang pangkatang kahulugang denotatibo ng salita, ang kahulugang denotatibo ng salita, ang kahulugang konotatibo naman ay ibibigay ng ikalawang pangkat. Ilan sa mga mungkahing salita ay plastic, bulaklak, tala, gulong, jingle, hangin, toyo, at iba pa.
8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalagang natutuhan nila sa inalakay na aralin.
Maaaring gawin ito sa paraang pasalita o pasulat.
9. Bilang takdana-aralin, magpatala sa mga estudyante ng mga salitang may kahulugang denotatibo at

konotatibo. Ipagamit sa pangungusap.
10. Atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Deogracias A. Rosario. (Ito ay bilang paghahanda sa susunod na aralin sa panitikan.)

Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
1. Bilang panimulang Gawain, magpabuo ng mga konsepto tungkol sa salitang PANGINOON gamit ang pamamaraang klastering o semantic webbing.Oval: PANGINOON
 


    
2. Ipabasa ang pamagat ng teksto. Ipahinuha ang nilalaman nito.
3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago

ang teksto. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
4. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Deogracias A. Rosario.
5. Ipabasa ang kwento.
6. Ipasagot ang mga tanong sa Hanapin.
7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
8. Atasan ang
Estudyantena bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito.
Ipaalaala sa mga estudyante ang mga

pangunahing kaisipang nakapaloob sa maikling kwento. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng teksto.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng maikling kwento batay sa pananaw Realismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang
karagdagang/
mungkahing gawain:
a.Magbanggit ng mga dramang pangtelebisyon na may kahalintulad na pangyayari sa tinalakay na kwento. Bigyang-halaga ang mensahe o aral na ipinahahatid

nito sa mga manonood.
b. Magbahaginan ng sariling karanasan na may kaugnayan sa mensahe ng kwento.
c. Magsagawa ng debate sa klasetungkol sa pagpapanumbalik sa parusang kamatayan sa Pilipinas.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Ang kasamaan ay hindi laging nanaig. May kapalit na kaparusahan sa mga masasama.”

Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magbalik-aral sa nakalipas na aralin.
 2. Magkaroon ng panimulang talakayan bilang paghahanda sa

aralin sa pagsulat. Gamiting gabay ang mga sumusunod na tanong:
a. Nakaranas nab a kayong makapagsalin ng isang teksto?
b. Sa inyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagsasalin?
 3. Talakayin muli ang mga simulain sa pagsasalin sa Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 4. Ipagawa ang hinihinging Gawain sa Isulat.
 5.magpabuo ng mga estudyante ng sintesis batay sa kanilang natutuhan sa tinalakay

na aralin.
 6. Bilang takdang-aralin, atasan ang mga estudyante na manood ng isang palabas sa telebisyon na isinalin sa Filipino. Ipapuna kung mahusay ba o hindi ang ginawang

pagsasalin. Hayaan ang mga estudyante na pangatwiranan ang kanilang sagot.Maikling Pagsusulit
a. mahahalagang pangyayari sa kwento
b. pananaw

Realismo
c. pangunahing paksa sa kwento


Takdang Aralin / Kasunduan
1. magsaliksik utngkol sa mga batas na may kaugnayan sa Land Reform program
2. pagpapakahulugan sa idyoma
3. magsaliksik ukol sa maikling kasaysayan ng wikang pambansa

Aralin 3


A.nakapagsasabi ng bias ng akda sa piniling salita ayon sa kahulugang matalinghaga;
B.nakapagbibigay ng pangunahing kaisipan o diwa ng dalawang sanaysay na binasa;
C.nakapagtatala ng pagkakaiba ng mga nilalang batay sa kanilang katangian at tungkulin o pananagutan; at
D.nakasusunod nang wasto sa mga hakbang at paraan ng pagsasalin.A. WIKA
Matatalinghagang Salita
Uri ng Teksto: Salawikain / Kasabihan
 B. PANITIKAN
“Liwanag at Dilim” Emilio Jacinto
Uri ng Teksto/Pananaw: Sanaysay /Humanismo
Pagsulat: Mga Hakbang sa Pagsasalin

Kagamitan:
Batayang Aklat
p. 27-38

                                       

Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1.Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpakita ng larawan ni Manuel L. QUezon. Magpalitan ng kaalaman tungkol sa kanyang buhay. Bigyang-diin ang mga nagawa

niya sa pagkakaroon ng wikang pambansa.
 b. Ipaulat sa inatasang estudyante ang maikling kasaysayan ng wikang pambansa.
 c. Magkaroon ng talakayang tungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Bigyang-diin

ang salawikain at kasabihan ng pag-uugali at paniniwalang Pilipino.
2. Pumili ng mga estudyante na magbabasa ng mga nakatalang salawikain at kasabihan sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa kanilang kaklase na magbabasa.
3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
4. Ipaliwanag ang Suriin. Hayaang magbigay ang mga

estudyante ng iba pang hakimbawa.
5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin. Pagkatapos, magpalitan ng papel ang mga estudyante at ipawasto ang kanilang mga sagot.
6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili

lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
7. Karagdagang gawain:
 Magsagawa ng larong charade sa klase. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Isulat ang mga idyoma sa binilot na papel. Ang kinatawan ng bawat pangkat ay bubunot ng isang idyoma at iphuhula niya ito sa kanyang mga kagrupo sa

pamamagitan ngaksyon. Bibigyan ng kaukulang puntos ang pangkat kapag nahulaan and idyoma. Ang may pinakamaraming puntos ang ay bibigyanng karagdagang marka ng guro.
8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang

pinakamahalaga nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaaring gawin ito sa paraang pasalita o pasulat.
9. Bilang takdang-aralin, magpasaliksik ng mga idyoma sa iba’t ibang rehiyon at sa katutubong wika nito. Ipasalin sa Filipino at pabigyan ng paliwanag.
10. Atasan ang isang estudyante na manaliksik ng mai maikling talambuhay ni Emilio Jacinto. (Ito ay

bilang paghahanda sa susunod na aralin sa panitikan.)

Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
1. Magbalik-aral sa nakalipas na aralin. Isulat sa pisara o ipabasa ang sagot sa takdang-aralin.
2. Bigyang-halaga ang

karanasan ng mga
estudyante sa pagsasalin ng mga rehiyonal na salawikain sa Filipino.
3. Simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpakita ng larawan ng isang mapayapa at magulong daigdig o lipunan.
Hingin ang reaksyon ng mga estudyante tungkol dito.

 b. Magpabasa ng balita tungkol sa mga krimen o kaguluhan. Hingin ang reaksyon ng mga estudyante tungkol dito.
 c. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingin nang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
4. Ipabasa ang pamagat ng teksto. Ipahinuha

ang nilalaman nito.
5. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Emilio Jacinto. Bigyang-halaga ang kontribusyonniya sa Himagsikang Pilipino.
6. Ipabasa ang sanaysay. Maaaring ito ay naipabasa na sa mga estudyante bago talakayin.
7. Ipasagot ang mga tanong sa Hanapin.

8. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magsagawa ng malayang talakayan tungkol dito.
9. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika-3 Araw
C.Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
1. Magbalik-aral
tungkol sa tinalakay na

sanaysay. Hatiin ang klase sa apat na pangkat at atasan ang bawat pangkat na ipakita ang pangunahing kaisipan ng sanaysay sa pamamagitan ng iba’t ibang gawain:
 Pangkat 1: Salawikain o kasabihan
 Pangkat 2: Ginuhit na larawan
 Pangkat 3: Tula
 Pangkat 4: Dula-dulaan

2. Ipasuri ang nilalaman ng sanaysay batay sa pananaw Humanismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong na nakatala sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
3. Talakayin ang mga pahayag sa sanaysay na nagpapakita ng pananaw Humanismo.

4. Ipagawa/ipasagot ang mga tanong sa Sanayin.
5. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
6. Bumuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagtalakay sa kaisipang “Masayang mabuhay sa isang daigdig na mapayapa at may kalayaan.”
Atasan ang klase na

bumuo ng dyad o triad. Hayaan silang magbigay ng salawikain o kasabihan na naglalahad ng isang mahusay na mungkahi upang mapanatiling mapayapa at may kalayaan ang ating bansa o daigdig.
7. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Ipatala ang mahahalagang salita o pahayag sa sanaysay.
 b. Bigyang-reaksyon

ang taunang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
 c. Magpanood ng dokumentaryong pelikula na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Magsagawa ng malayang talakayan pagkatapos mapanood ang dokumentaryo.

Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin

sa Pagsulat
 1. Ipabasa muli ang paliwanag tungkol sa mga hakbang sa pagsasalinsa Suriin.
 Talakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pagsasalin.
 2. Ipasalin ang mga pangungusap sa Isulat.
 3. Bilang takdang-aralin, magpasipi ng mga pahayag, maaaring sa mga kwento. O tula sa Ingles, at isalin sa Filipino.

Pagsusulit:
a. idyoma
b. paggamit ng idyoma sa pangungusap
paggamit ng idyoma sa pangungusap
c. pananaw humanismo
d. pangunahing paksa sa sanaysay


Takdang Aralin / kasunduan
1. paggawa ng isang sanaysay na naglalahad ng kani-kanilang opinion tungkol sa liwanag at dilim


2. pagbabaybay sa hiram na salita

Aralin 4


A. nakasusuri ng bias ng pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa paggamit ng mga hiram na salita;

B. nakasusuri ng mahalagang detalye sa akda;
C. nakapagbibigay-linaw sa estruktura

ng banghay ng akda batay sa kaigtingan o tunggalian;
D. nakapaglalapat sa akda ng iba pang pananaw (teorya) at lapit sa panunuring pampanitikan;
E. nakatutukoy ng katangian ng mga tauhan sa panahong kinabibilangan nito; at
F. nakatutukoy ng kawastuang gramatikal at pagsasalin.


A.WIKA
 Mga Hiram na Salita/Tuntunin sa Panghihiram
 Uri ng Teksto: Balita
B. PANITIKAN
 “Walang Sugat” ni Severino Reyes
 Uri ng Teksto/Pananaw: Dulang Sarswela/Histo-
rikal

 Pagsulat: Kawastuang Gramatikal sa Pagsasalin

Kagamitan
Batayng Aklat
p. 39-62

   


Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Hatiin ang klas sa limang pangkat. Atasan ang bawat pangkat na mag-ulat ng isang

napapanahong balita.
 Pangkat 1: Balitang Pangkalusugan
 Pangkat 2: Balitang Pang-edukasyon
 Pangkat 3: Balitang Pampalakasan
 Pangkat 4: Balitang Pampulitika
 Pangkat 5: Balitang Panlibangan
 b. Magparinig ng isang napapanahong balita. Ipatala an gang mahahalagang detalye sa balita.
 c. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan

ng balita at pagbabasa nito sa araw-araw.
2. Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa.Ipabasa sa kanya nang malakas ang balita sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang
mabuti sa binabasang balita.
3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
4. Ipaliwanag ang Suriin.Hikayatin ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.
5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin. Ipawasto ang sagot ng mga estudyante.
6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa

sa bahay ang iba pang Gawain.
7. Karagdagang gawain:
 a. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Atasan ang bawat pangkat na pumili ng isang popular na awitin sa Ingles. Ipasalin ito sa Filipino at ipaawit.

 b. Magpatala ng mga patalastas sa malalaking billboard. Ipabilang ang nasusulat sa Filipino at sa Ingles. Batay sa rsulta nito, hingin ang reaksyon ng mga estudyante tungkol sa implikasyon nito sa wikang Filipino.
8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaaring gawin ito sa paraang pasalita o pasulat.
9. Bilang takdang-

aralin, magpasipi ng isang balita o editoryal. Ipasalungguhit ang mgasalitang hiram at ipabaybay ito sa Filipino.
10. Atasan ang isang estudyante na

manaliksik ng maikling talambuhay ni Severino Reyes. (Ito ay bilang paghahanda sa susunod na aralin sa panitikan.)

Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryong pelikula tungkol sa sarswela. May mga ganitong VCD at DVD sa National Commission for Culture

and the Arts (NCAA).
 b. Magsagawa ng maikling talakayan tungkol sa kahulugan at kasaysayan ng sarswela sa Pilipinas.
 c. Magpakita ng larawan noong panahon

ng mga Espanyol. Itanong kung ano ang naiisip nila habang pinagmamasdan ang larawan.
2. Ipabasa ang pamagat ng teksto. Ipahinuha ang nilalaman nito.
3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
4. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulatang maikling talambuhay ni Severino Reyes.
5. Ipabasa ang dula. Maaari rin itong ipatanghal sa ilang

estudyante.
6. Ipasagot ang mga kahingian sa Hanapin.
7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.

8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesisng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa dulang sarswela. Maaaring magpabasa ng ilang bahagi sa sarswela.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Magsagawa ng malayang talakayan tungkol ditto.
 3. Ipasuri ang nilalaman ng dula batay

sa pananaw Historikal (sabihin sa mga
estudyante sa pag-aralan ang nakatala sa Apendiks ) gamit ang mga tanong sa

Kilalanin.Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 4. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 5. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 6. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Magpanood ng sarswela sa CCP. Suriin ang kapaligirang Pilipino sa panahing inilalarawan nito.
 b. Magpabasa ng iba pang halimbawa ng sarswela.
 c. Magpasaliksik tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol.

d.Talakayin ang mahahalagang impluwensyang dala ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino.

 7. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayn sa paksang ‘Wagas na pag-ibig, masusubukan sa panahon ng kagipitan.

Ika-4 na Araw”
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magbalik-aral sa nakalipas na aralin.
 2. Magkaroon ng panimulang talakayan bilang paghahanda sa aralin sa pagsulat. Gamitin ang mga pantulong na tanong:
 a. Anu-ano ang mga karaniwang suliranin sa pagsasalin?
 b. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang kaalaman sa gramatika sa pagsasalin? Bakit?
 3. Talakayin ang aralin tungkol sa

kawastuang gramatikal sa pagsasalin sa Isulat. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 4. Ipasalin ang mga pangungusap pagkatapos ng pagtalakay.
 5. Magpabuo sa mga estudyante ng sintesis ng mga natutuhan nila sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. hiram na salita
b. tuntunin sa pagbaybay
c. pananaw Historikal
d. pnagyayari sa dula


Takdang Aralin /

Kasunduan
1. Pananaliksik tungkol sa pamaraan ng pagbaybay sa Filipino mula sa Komisyon sa Wikang Filipino
2. pagkakaiba sa homonym at heteronym


Yunit II

Aralin 1


A.nakagagamit sa mga usapan o talakayan ng mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsalungat o pagtutol;
B. nakapag-uugnay ng mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayayari sa lipunan at sa buong bansa;
C. nakapag-uugnay ng mga pangyayari sa akda sa kasalukuyang
pangyayari sa lipunan; at
D. nakapagsasalin sa Filipino ng isang akdang pampanitikan na nakasulat sa wikang Ingles.


A. WIKA
 Pangungusap na Sumasalungat o Tumututol
 Uri ng Teksto: Debate

B. PANITIKAN
 “Tinig ng Darating” ni Teo S. Baylen
 Uri ng Teksto/Pananaw: Tula/Moralismo
 Pagsulat: Pagsasalin sa Filipino ng Isang Akdang Pampanitikan na Nakasulat sa Wikang Ingles

Kagamitan
Batayng Aklat
p. 108-115


Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga gawain sa susunod na pahina.
 a. Magpatala ng konsepto ng globalisasyon sa pamamagitan ng klastering o semantic webbing.GLOBALISASYON

 
  b. Magkaroon ng pahapyaw na pagtalakay tungkol sa mabuti at di-mabuting naidudulot ng globalisasyon.
 c. Magkaroon ng pahapyaw na pagtalakay tungkol sa paghahanda ng isang pagtatalo o debate sa klase.
2. Pumili ng apat na estudyante na gaganap bilang mga kalahok sa debate sa Pakinggan. Sabihin sa iba pang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa itatanghal na debate.
3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
4. Ipaliwanag ang Suriin. Hikayatin ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.
5. Ipasagot ang mga
gawain sa Sanayin.
6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mungkahing Gawain sa paunlarin.
7. Karagdagang gawain:
 a. Hatiin ang klase sa apat ng pangkat. Atasan ang bawat pangkat ng iba’t ibang gawaing magpapakita ng paninindigan sa isyung globalisasyon.
 Pangkat 1: Magpalabas ng awit
 Pangkat 2: Magparinig ng awit
 Pangkat 3: Magparinig ng tula
 Pangkat 4: Magpakita ng akrostik

 b. Magpabuo ng dyad o triad at pag-usapan ang paksang “Ang globalisasyon ba ay banta o hamon sa pag-unlad ng wikang pambansa?”

 c. Hatiin ang klase sa
apat na pangkat. Bawat pangkat ay magpapakita ng iba’t ibang sitwasyon na gumagamit ng mga pananalitang nagpapahayag ng pagsalungat o pagtutol.
8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
9. Atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Teo S. Baylen. (Ito ay bilang paghahanda sa susunod na aralin sa panitikan.)


Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng pag-aiwt
o pagpaparinig ng awiting may kaugnayan sa kalikasan, kalinisan, at iba pa gaya ng awit na “Kapaligiran.” Pahapyaw na talakayin ang nilalaman ng awit.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 3. Ipabasa ang pamagat ng teksto. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Teo S. Baylen.
 5. Ipabasa ang kwento. Maari ring nauna itong naipabasa sa mga estudyante.
 6. Ipasagot ang talasalitaan sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng malayang
talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo no sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw 
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng kwento.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw na Moralismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.

 4. Ipagawa ang mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a.Magpabanggit ng mga dramang pantelebisyon o dokumentaryong pelikula na may kahalintulad na pangyayari sa tinalakay na tula. Bigyang-halaga ang mahalagang mensahe o aral na ipinahahatid nito sa mga manonood.
 b.Magpabahagi sa mga estudyante ng sariling karanasan na may kaugnayan sa mensahe ng tula.
 c.Magsagawa ng talakayan kung paano maihahanda ang kinabukasan ng susunod na henerasyon sa kabila ng tumitinding suliranin sa polusyon.
 d.Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Magpatala ng bunga ng
iba’t ibanguri ng suliranin sa paligid:
 Pangkat 1: Polusyon sa hangin
 Pangkat 2: Polusyon sa tubig
 Pangkat 3: Polusyon sa ingay
 Pangkat 4: Isipan na dulot ng masasamang babasahin at panoorin
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Paghahanda para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.”

Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayn bilang paghahanda sa aralin sa pagsulat. Pahapyaw na balik-aralan ang kahalagahan, simulain, mga hakbang,
at iba pang kaugnay na aralin sa pagsasalin.
 2. Ipasagot/Ipagawa ang pagsasanay sa Isulat.
 3. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.Pagsusulit
a. Iba’t ibang uri ng pangungusap
b. magbigay ng halimbawa gamit sa pangungusap
c. kahulugan ng pananaw sikolohikal
d. iba’t ibang salik ng kwento

Yakdang Aralin / Kasunduan
1. Batas o proyekto tungkol
sa pagpapanatili ng kalinisan.
2. magpaulat tungkol sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng bansa at ng mga mamayan nito
3. Ipaalam sa mga estudyante ang tungkol sa salitang ngapginagamit bilang pagpapahayag ng pag-aalinlangan
Aralin 2


A. nakatutukoy ng mga bahaging nagpapahayag ng matinding damdamin;
B. nakasusuri ng katangian ng mga tauhan batay sa kanilang mga pahayag;
C. nakasusuri ng iba’t ibang uri ng tunggaliang makikita sa akda;
D. nakapagbibigay-pansin sa mga pagtatalo sa damdamin at isip ng mga tauhan na siyang nagiging dahilan ng

tunggalian sa pagitan nila; at
E. nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pagkuha ng tala.

A. WIKA
 Mga Pangungusap na Padamdam
 Uri ng Teksto: Diyalogo

B. PANITIKAN
 “Itim na Bathala” ni Gumer M. Rafanan
 Uri ng Teksto/Pananaw: Kwentong Cebuano/Sikolohikal
 Pagsulat: Pagkuha ng Tala

Kagamitan:
Batayng Aklat
p. 116-128
Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpatala ng iba’t ibang reaksyon ng mga taong nakasalamuha ng mga estudyante bago ang kanilang klase sa Filipino. Ipatukoy ang uri ng damdamin. B. Atasan ang lima o pitong estudyante na ipakita ang damdaming ipinahahayag sa mabubunot na papel sa

pamamagitan ng ekspresyon ng kanilang mukha. (Bago ang Gawain, isusulat ng guro ang iba’t ibang damdamin sa mga piraso ng papel. Bubunot ang bawat estudyanteng napili at iaarte ang damdaming nakasulat sa papel. Inaasahan na mahuhulaan ito ng lahat ng estudyante.
 2. Pumili ng anim na estudyante ng magbabasa ng mga pahayag na nakatala sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante ng isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa mga kaklase nilang nasa harap ng klase.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Hikayatin ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.

 5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 7. Karagdagang gawain:
 a. Atasan ang klase na magmasid at magtala ng iba’t ibang uri ng paniniwala ng mga tao sa kanilang pamayanan. Magpagawa ng ulat tungkol dito.
 b. Magpabasa ng iba pang kwentong rehiyonal. Ipatala ang kanilang natatanging kultura. Itanong din ang kanilang natatanging paniniwala.
 8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga  nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaaring gawin ito sa paraang pasalita o pasulat.
 9. Atasan ang isang

estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Gumer M. Rafanan at Nazario D. Baz. (Ito ay bilang paghahanda sa susunod na aralin sa panitikan.)

B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan  
1.Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng tanong na: “Anu-ano ang mga nasasaisip nimyo tungkol sa katangian ng isang bathala?
2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
3. Ipabasa ang pamagat ng teksto at ang nagsalin nito. Ipahinuha ang nilalaman nito.
4. Kilalanin ang may-

akda ng teksto at nagsalin nito. Ipaulat ang maikling talambuhay nina Gumer M. Rafanan at Nazario D. Baz.
5. Ipabasa ang kwento. Maaari ring nauna na itong naipabasa sa mga estudyante.
6. ipasagot ang talasalitaan sa Hanapin.
7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa kwento.

Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng kwento.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw Sikolohikal (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3.Ipasagot ang mga tanong sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Magpabanggit ng mga dramang pantelebisyon na may kahalintulad na pangyayayi sa tinalakay na kwento. Pabigyang-halaga ang mga mensahe o aral na ipinahahatid nito sa mga manonood.
 b. Magbahaginan ng sailing karanasan na

mga kaugnayan sa mensahe ng kwento.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Ang Panginoon ay Diyos ng kabutihan at pagmamahal.”

D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang pagtalakay bilang paghahanda sa aralin sa pagsulat. Gamitin ang mga sumusunod na pantulong na tanong:
 a. Ano ang prosesong pagtatala?
 b. Bakit mahalaga ang kasanayan sa pagtatala?
 2. Talakayion ang mga paliwanag sa Isulat. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 3. Magpabuo ng

sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.Pagsusulit:
a. iba’t ibang uri ng pangungusap at gamit nito
b. pananaw sikolohikal
c. salik ng kwento

Takdang Aralin / Kasunduan
1. magsaliksik ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga batang inabuso o minaltrato
2. pagsaliksik sa wastong gamit ng bantas sa pagbuo

ng pangungusap


Aralin 3


A. nakapaglalarawan ng katangian ng tao, bagay, lugar, at pangyayari sa tulong ng mga salita o pahayag ng naglalarawan;
B. nakatitiyak ng kabuluhan ng mga kaisipang lutang sa akda kaugnay ng mga isyung pambansa;
C. nakatutukoy sa relasyon ng mga tauhan ang manipestasyon ng pagkakapantay/di-pagkakapantay-pantay ng mga kasarian;
D. makabubuo ng mahusay na balangkas ng mahalagang detalyeng nakuha sa pagtatala.
A. WIKA
 Mga salitang Naglalarawan
 Uri ng Teksto: Talata

A. PANITIKAN
 “Isang Pagtutol” ni Teo T. Antonio
 Uri ng Teksto/Pananaw: Tula/Feminismo
 Pagsulat: Pagbuo ng Balangkas mula sa Nakuhang Tala

Kagamitan:
Batayang Aklat
p. 159-167


Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpakita ng iba’t ibang larawan. Ipalarawan ito sa mga estudyante.
 b. Magpakita ng iba’t ibang bagay, maari ring hayaan ang mga estudyante na pumili at kumuha ng bagay na sa palagay nilang magpakilala ng kanilang pagkatao. Hatiin ang klase sa maliit na pangkat. Magkaroon ng
pagbabahaginan ng kanilang sagot.
 c. Itanong kung saan higit na masarap mamuhay, sa lalawigan ba o sa lungsod? Hingin ang maikling paliwanag ng mga estudyante sa ibinigay na sagot.
 2. Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa. Ipabasa ang talata sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa babasahing talata.
 3. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Hikayatin ang mga estudyante na magtanong tungkol sa nilalaman nito.
 5. Ipasagot ang Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang Gawain.
 7. Karagdagang Gawain:
 a. Sa isang malinis na papel, pagawin ang mga estudyante ng tatlong hanay. Sa unang hanay, itatala nila ang mga salitang naglalarawan o pang-uri; sa ikalawang hanay ay kahulugan ng mga salitang ito; at sa ikalawa, ang kasalungat na kahulugan.
 b. Papuntahin sila sa mall o parke at ipalarawan ang mga pangyayaring makikita
rito.
 c. Papuntahin ang mga estudyante sa isang eksibit ng mga painting. Papiliin sila ng isang painting at ipalarawan ito gamit ang mga salitang naglalarawan o pang-uri.
 8. Bilang sintesis, itanong sa mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga nilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Maari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 9. Bilang takdang-aralin, magpasulat sa mga estudyante ng isang masining na paglalarawan sa isang tao, lugar, o pangyayari. Sabihin sa kanila na gumami ng mga tayutay at idyoma.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Teo T. Antonio.
Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Magpabigay sa mga estudyante ng reaksyon tungkol sa mga babae na ginagamit na modelo sa mga patalastas o advertisement ng iba’t ibang produkto gaya ng alak at sigarilyo.
 b. Magsagawa sa klase ng debate tungkol sa paksang “Kailangan ba talaga ang mga
patimpalak-pagandahan?” Pag-usapan ang ilang isyung may kaugnayan sa mga ganitong uri ng patimpalak.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang teksto. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 3. Ipabasa ang pamagat ng tula. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng tula. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Teo T. Antonio.
 5. Ipabasa ang tula, maaaring isahan o pangkatan.
 6. Ipagawa ang Gawain sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain.
Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na tula at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng tula.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng tula batay sa pananaw Feminismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga
tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Bumuo ng dyad o triad sa klase. Pag-usapan ang unang tatlong bagay na pinahahalagahan sa buhay ng mgaestudyante. Gabayan sila sa kanilang sagot.
 b. Atasan ang mga estudyante na manood ng dokumentaryong pelikula tungkol sa pang-aabuso at pagsasamantala sa kababaihan sa iba’t ibang sector ng
lipunan. Atasan sila na bigyan ito ng matalinong pamumuna at pagsusuri.
 6. Magpabuo ne sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Mga bagay na higit na mahalaga, bigyan ng higit na pansin.”
Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayan tungkol sa pagbuo ng balangkas, ang kahalagahan at paraan ng pagbuo nito.
 2. Ipabasa ang paliwanag tungkol sa pagbuo ng balangkas
mula sa nakuhang tala sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging Gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo sa mga estudyante ng sintesis ng mga natutuhan nila sa tinalakay na aralin.Pagsusulit
a. kaisipang iinilahad sa akda na nagpapakita ng katangian ng pananaw Feminismo
b. pangunahing paksa ng kwento

Takdang Aralin / Kasunduan
1. magpasaliksik ng buhay at karanasan ng mga kilala at matatagumpay na kababaihan sa lipunan at ipapaulat sa susunod na araw)
2. isaliksik ang mga salitang ginagamit sa

paglalarawanAralin 4


A. nakagagamit ng mahusay at wastong mga salitang nagpapahayag ng paghahambing;
B. nakapaghahambing ng akda sa iba pang akda batay sa paksa o tema;
C. nakagagawa ngebalwasyon sa akda sa pamamagitan ng pagsusuri sa kilos at pananaw ng mga tauhan at sa mga pangyayaring

kinasasangkutan nito; at
D. nakagagamit ng mga natutuhang hakbang sa pagsusat ng isang mahusay na ulat.A. WIKA
 Mga Salitang Naghahambing
 Uri ng Teksto: Pananaliksik/Ulat

B. PANITIKAN
 “Di Mo Man Silip ang Langit” ni Benjamin Pascual
 Uri ng Teksto/Pananaw: Kwento/Marxismo
 Pagsulat: Pagsulat ng Ulat

Kagamitan:

Aklat
p. 168-183
Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpakita ng dalawang bata: ang isa ay malusog at ang isa ay di-malusog. Ipahambing ang mga nasa larawan.
 b. Magpakita ng iba’t ibang larawan ng pagkain. Ipatukoy ang mga sustansyang makukuha sa mga naturang pakain.
 c. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa sakit na nakukuha sa di-wastong pagkain.
 2. Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa. Ipabasa ang ulat sa Pakinggan. Sabihin sa mga estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa babasahing ulat.
 3. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaiwanag ang Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin angaralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
 7. Karagdagang gawain:
 a. Magpagawa ng talaan ng bitamina at mineral na kailangan n gating katawan. Sa tabi nito, ipasulat ang katumbas na pagkain na mapagkukunan ng naturang bitamina at mineral.
 b. Magpakalap ng mga lathain o balita tungkol sa suliranin sa pagkain sa bansa at maging sa ibang bansa. Maaaring kumunsulta sa
Internet.
 c. Magpasulat ng ulat tungkol sa mga halamang-gamot. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga salitang naghahambing.
 8. Bilang sintesis, magpahanda ng iba’t ibang makasining na gawain na nagpapakita ng kanilang natutuhan sa tinalakay na aralin. Hatiin ang klase sa limang pangkat.
 Pangkat 1: Tula
 Pangkat 2: Panayam o ulat sa pamamagitan ng pantulong na kagamitan gaya ng larawan, tsart, dayagram, at iba pa.
 Pangkat 3: Usapan o diyalogo
 Pangkat 4: Malikhaing sayaw
 Pangkat 5: Patalastas
 9. Bilang takdang-aralin, magpasulat sa mga estudyante ng isang talata tungkol sa paksang may kaugnayan sa kalusugan. Pagamitin sila ng mga salitang naghahambing at pasalungguhitan ang mga ito.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Benjamin Pascual.
Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Atasan ang mga estudyante na bigyan ng puna ang larawan sa aklat. Hingin ang kanilang reaksyon o damdamin hinggil sa larawan.
 b. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa sistema ng paghingi ng katarungan o justice system sa ating bansa.
 c. Hingin ang opinion ng mga estudyante hinggil sa patakaran ng mga ospital na pagbabayad ng deposito ng mga pasyente.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang kwento. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 3.Ipabasa ang pamagat ng kwento. Ipahinuha
ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng kwento.Ipaulat ang maikling talambuhay ni Benjamin Pascual.
 5. Ipabasa ang kwento. Maari ring nauna na itong naipabasa sa mga estudyante.
 6. Ipasagot ang mga talasalitaan sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika-3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
ilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Di dapat hamakin iyong mahihirap. Tulong at awa ay ipalasap.”

Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang pagtalakay tungkol sa pagsasagawa ng ulat batay sa isinagawang pananaliksik.
 2. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa pagsulat ng isang ulat sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magabuop ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. mga salitang ginagamit sa pghahambing at ang gamit nito
b. katangian ng pananaw Femisnismo
c. iba’t ibang sangkap ng kwento
d. pangunahing paksa ng kwentoTakdang Aralin / Kasunduan
1. magpasaliksik ng prgrama ng pamahalaan na may layuning iangat ang buhay ng mahihirap
2. ipaalam sa estudyante ang mga salitang ginagamit sa pagtuturo ng direksyon o kinalalagyang lugar

Yunit III

Aralin 1


A. nakagagamit ng angkop na panghalip pamatlig sa pagtuturo sa isang tiyak na sitwasyon;
B. nakapaglalarawan ng mga tauhan at pangyayari sa tulong ng imahinasyon at pandama;
C. nakapagbibigay-kahulugan ng pisikal, emosyonal, at intelektwal na kalagayan ng mga tauhan; at
D. nakapagtatala ng mga kpaki-pakinabang na paksa ng pananaliksik.


A. WIKA
 Panghalip Pamatlig
 Uri ng Teksto: Usapan/Diyalogo

B. PANITIKAN
 “Bangkang Papel” ni Genoveva Edroza-Matute
 Uri ng Teksto/Pananaw: Maikling Kwento/Formalismo
 Pagsulat: Kahulugan at Kahalagahan ng Pananaliksik

Kagamitan:
Batayng Aklat
p.
Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng gawain sa susunod na pahina.
 a. Magpanood ng mga palabas na nagpapakita ng kulturang Pilipino gaya ng mga awitin at sayaw, mga kaugalian, at iba pa.
 b. Magpabanggit ng mga lugar na kanilang narrating na nagpapakita ng kalinangang Pilipino.
 c. Magkaroon ng
maikling talakayan tungkol sa turismo ng bansa.
 2. Pumili ng mga estudyante na gaganap bilang mga karakter sa diyalogo sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa itatanghal na diyalogo.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayan.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Maglaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing
Gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
  7. Karagdagang gawain:
  a. Atasan ang mga estudyante na humanap ng kapareha. Pabuuin sila ng diyalogo tungkol sa pagtuturo ng direksyon ng isang lugar. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga salitang nagtuturo o mga panghalip pamatlig na ginamit dito.
 b. Magpasipi ng isang artikulo.
 Pasalungguhitan ang mga panghalip pamatlig na ginamit dito.
 c. Magpabuo ng isang talumpating nanghihikayat na bilhin
o tangkilikin ang isang produkto. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga panghalip pamatlig.
 8. Magpabuo ng sintesis hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 9. Bilang takdang-aralin, atasan ang mga estudyante na sumulat ng isang talata tungkol sa isang natatanging kaugalian ng mga Pilipino. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga panghalip pamatlig at pasalungguhitan ang mga ito.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay  ni Genoveva Edroza-Matute at ng iba
pa niyang kilalang akda.
Ika-2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Atasan ang mga estudyante ng bigyan ng puna ang larawan sa aklat. Hingin ang kanilang reaksyon o damdamin hinggil sa larawan.
 b. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kalagayan ng mga batang naipit sa digmaan sa Mindanao.
 c. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa mga karapatan ng mga bata.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang kwento. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 3. Ipabasa ang pamagat ng kwento. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng kwento. Ipaulat ang iba pang kilalang akda ni Genoveva Edroza-Matute.
 5. Ipabasa ang kwento. Maaari ring ito ay nauna nang naipabasa sa mga estudyante.
 6. Ipagawa ang semantic webbing sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa kwento. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng kwento.
 2.Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw Formalismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks)gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Sanayin. Maaaring magkaroon ng magkakaibang sago tang mga estudyante.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Atasan ang mga estudyante na magsagawa ng sarbey sa kanilang eskwelahan at ipatanong kung ano ang kahilingan nila sa pamahalaan para sa kanila at sa bansa.
 b. Ipapanood ang mga estudyante ang isang dokumentaryong pelikula tungkol sa karapatan ng mga bata o sa mga batang naipit sa mga digmaan sa Mindanao. Maaaring makakuha ng sipi nito sa National
Commission for Culture and the Arts. (NCAA).
 c. Magpakalap ng mga patalastas na may kaugnayan sa karapatan at kalagayan ng mga bata.
 d. Magpagawa ng case study ng mga batang nakaranas ng pang-aabuso at kaapihan.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Kapaligirang masaya’t mapayapa, ipagkaloob sa kabataan.”
Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng
panimulang talakayan tungkol sa pananaliksik.
 2. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pananaliksik sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Pagsusulit
a. ibat’iobang uri ng panghalip
b. katangian ng akda gamit ang pananaw Formalistiko
c. ibat ibang sangkap ng papanaw formalistiko
d. pangunahing paksa ng kwento

Takdang Aralin / Kasunduan
1. magpasaliksik ng batas, programa o institusyong pampamahalaan na nangangalaga sa karapatan ng mga bata (ipasulat

sa klase ang nakalap na impormasyon sa sunsunod na araw)
2. ipaalam sa mga estudynate ang kaugnayan ng mga salitnag nagpapakita ng ugnayan ng sanhi at bunga

Aralin 2


A. nakagagamit ng mga salita/pahayag na nagpapakita ng sanhi at bunga;
B. nakapaglilinaw ng estruktura ng banghay ng akda batay sa wakas;
C. nakapagbabalangkas ng iba’t ibang detalye o pangyayari sa tulang

pasalaysay;
D. nakabubuo ng mga bagong kaisipan kaugnay ng mga ideyang lumutang sa akda; at
E. nakapagtatala ng mga sangguniang mapagkukunan ng mahahalagang datos.A. WIKA
 Mga Salitang Nagpapakita ng Ugnayan ng Sanhi at Bunga
 Uri ng Teksto: Panayam

B. PANITIKAN
 “Ang PAgbabalik” ni Jose Corazon de Jesus
 Uri ng Teksto/Pananaw: Tula/Romantisismo
 Pagsulat: Mga Sangguniang

Mapagkukunan ng mga Datos

Kagamitan
Batayang Aklat
p. 199-206


Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magkaroon ng saglit na pag-eehersisyo. Pagkatapos, itanong sa
mga estudyante ang kanilang nararamdaman.
 b. Magpakita ng larawan ng taong nag-eehersisyo. Itanong ang kabutihan ng regular na pag-eehersisyo sa katawan.
c. Itanong kung kilala sa Dr. Gary Sy at kung nakikinig sila sa programa nito sa radyo.
 2. Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa. Ipabasa sa kanya ang panayam sa Pakinggan. Sabihin sa isang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa bibabasang panayam.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Magkaroon ng
malayang talakayan tungkol dito.
 5. Ipasagot  ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan nng mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 7. Karagdagang gawain:
 a. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng dyad o triad at pag-usapan nila ang sanhi ang bunga ng mga sumusunod na paksa:
 - Pagdami ng mga batang may sakit na hika
 - Unti-unting pagkawala ng magagandang ugaling Pilipino sa kabataan
 - Pagbagsak ng maraming estudyante sa
board exam
 - Paghina ng mga estudyante sa pagsasalita ng mahusay na Filipino
 - Pagpunta ng mga propesyunal sa ibang bansa upang doon magtrabaho
 - Pagtaas ng bilang ng kriminalidad sa bansa
 b. Magpasipi ng artikulo o editorial tungkol sa sanhi o bunga ng isang isyung panlipunan. Pasalungguhitan ang mga salitang ginamit na nagsasaad ng sanhi o bunga.
 8. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang
pasalita o pasulat.
 9. Bilang takdang-aralin, pasulatin ang mga estudyante sa isang talata tungkol sa isang makabuluhang paksa o napapanahong isyu sa lipunan na nagpapakita ng sanhi o bunga ng mga pangyayari.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Jose Corazon de Jesus at ng iba niyang kilalang akda.
Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Magbalik-aral sa nakalipas na aralin. Ipabasa ang talata at ipatukoy ang sanhi at
bunga ng mga pangyayari. Ipatukoy din ang mga salitang nagsasaad ng sanhi at bunga.
 2. Simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Atasan ang mga estudyante na bigyan ng puna ang larawan sa aklat. Hingin ang kanilang reaksyon o damdamin hinggil sa larawan.
 b. Itanong sa mga estudyante ang kanilang sariling pagpapakahulugan sa salitang “pag-ibig.”
 c. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa iba’t ibang uri ng pag-ibig gaya ng agape (makalangit na pagmamahal, pag-ibig sa
Diyos), filia/filial (makataong pag-ibig gaya ng pag-ibig sa kaibigan, kaanak, at iba pa), at eros (makalupa o makasariling pag-ibig).
 d. Itanong sa mga estudyante kung ano ang kanilang nararamdaman kapag aalis ang isa nilang mahal sa buhay. Ipasalaysay ang kanilang karanasan.
 3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang tula. Magsagawa ng talakayan tungkol dito.
 4. Ipabasa ang  pamagat ng tula. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 5. Kilalanin ang may-akda ng kwento. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Jose Corazon de Jesus. Ipaulat din ang
iba pa niyang kilalang akda.
 6. Ipabasa ang kwento. Maaari ring nauna na itong naipabasa sa mga estudyante.
 7. Ipagawa ang semantic webbing sa Hanapin.
 8. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 9. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang
tinalakay na tula at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng tula.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw Romantisismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Magpagawa ng liham para sa taong minamahal gaya ng kanilang magulang, kaibigan, at iba pa.
 b. Magpabanggit ng mga pelikula o mga dramang serye sa telebisyon na may kahalintulad sa paksa. Talakayin ang mga hirap at sakripisyo para maipakita ang wagas na pagmamahal.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “hirap at pasakit ay kaakibat ng wagas na pagmamahal.”
Ika-4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng
panimulang pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng pagsangguni sa iba’t ibang aklat at sa mga dalubhasa para sa gagawing pananaliksik.
 2. Ipabasa ang aralin tungkol sa iba’t ibang aklat-sanggunian na magagamit sa pananaliksik sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
 5. Bilang takdang-aralin, atasan ang mga estudyante na magtungo sa silid-aklatan at magpagawa ng talaan ng mga makikitang sanggunian dito. Ipaalam din ang paggamit ng iba’t ibang
pasilidad sa silid-aklatan (kung mayroon) gaya ng Internet, OPAC, card catalog, at iba pa.Pagususlit:
a. mga salitang nagsasaad ng ugnayan ng sanhi at bunga
b. katangian ng tula gamit ang pananaw Romantisismo
c. pagkasunud-sunod ng mga pangyayaring

inilahad sa tula
d. pangunahing paksa ng akda

Takdang Aralin / Kasunduan
1. sumulat ng isang kwento na nagpapakita ng isang wagas at tunay na pag-ibig

Aralin 3


A. nakasusuri sa mga pangungusap/pahayag ng mga salitang nangangailangan na layon at di nangangailangan ng layon;
B. nakatutukoy ng mahahalagang detalye sa kwento;
C. nakasusuri ng paraan ng pagwawakas sa kwento, ng mga dahilan ng tunggalian, at ng mensaheng ibig ipabatid nito sa mga mambabasa;
D. nakakikilatis ng tauhan sa pagdedesisyon nito

at pakikitungo sa ibang tauhan; at
E. nakapagpaplano  nang mabuti bago isagawa ang pakikipanayam.


A. WIKA
 Anyo ng Pandiwa
 Uri ng Teksto: Usapan/Diyalogo

B. PANITIKAN
 “Baywalk”
 Uri ng Teksto/Pananaw: Maikling Kwento/Eksistensyalismo
 Pagsulat: Pakikipanayam bilang Mapagkukunan ng Datos

Kagamitan:
Bataynag Aklat
p. 206-219
Unang Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1.Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Magpamasid sa mga estudyante ng iba’t ibang nagaganap sa kapaligiran at ipatala ang mga kilos o ginagawa ng mga tao.
 b. Ipabasa ang itinakdang kwento. Ipatukoy ang mga salitang kilos o pandiwang ginamit sa
kwento.
 c. Ipalarawan ang iba’t ibang pangyayaring nagaganap sa emergency room ng mga ospital.
 d. Itanong kung sila ay nadala na sa emergency room. Ipasalaysay ang kanilang karanasan.
 2. Pumili ng mga estudyante at ipabasa ang diyalogo sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa pagsasadula ng mga diyalogo.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
 7. Karagdagang gawain:
 a. Pabuuin ang mga estudyante ng diyalogo na gumagamit ng mga pandiwang katawanin at paglipat.
 b. Magpasipi  ng isang artikulo sa pahayagan. Pasalungguhitan ang mga pandiwang palipat at pabilugan ang mga pandiwang katawanin.
 c. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Magpagawa ng dugtungang
kwento tungkol sa isang paksa. Atasan ang unang pangkat na magbigay ng mga pandiwang palipat samantalang ang ikalawang pangkat naman ay mga pandiwang katawanin.
 8. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 9. Bilang takdang-aralin, magpasipi ng isang balita. Ipasalungguhit ang mga pandiwang palipat at pabilugan ang mga pandiwang katawanin na makikita rito.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng ilang
impormasyon tungkol kay Leticia C. Pagkalinawan.
Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Hingin ang reaksyon o hinuha ng mga estudyante tungkol sa larawan sa kwento.
 b. Ipalarawan ang Baywalk. Kung hindi pa nakararating dito ang mga estudyante, magpakita ng larawan o magbasa ng artikulo tungkol dito. Makikita ito sa Internet.
 c. Magpasalaysay ng isang nakalulungkot na pangyayari sa buhay na
nais pagsisihan.
 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang kwento. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.o tng larawan o magpa
 3. Ipabasa ang pamagat ng kwento. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng kwento. Ipaulat ang ilang impormasyon tungkol kay Leticia C. Pagkalinawan.
 5. Ipabasa ang kwento. Maaari ring ito ay nauna nang naipabasa sa mga estudyane.
 6. Ipasagot ang tanong sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa kwento. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng kwento.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw Eksistensyalismo (sabihin sa mga estudyante na [ag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang
talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga tanong sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Magpagawa ng sarbey tungkol sa kalagayan ng pamilya na may mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa.
 b. Atasan ang mga estudyante na manood ng pelikulang may kahalintulad na paksa sa binasang mensaheng ipinahahatid nito sa mga manonood.
 c. Atasan silang makipanayam sa mga nagging buhay at
karanasan ng mga overseas Filipino worker o OFW.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Kabiguan at tagumpay sa buhay, tao ang nakatatakda.”
Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang pagtalakay tungkol sa kalagahan ng pakikipanayam sa pangangalap na datos.
 2. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa pakikipanayam bilang mapagkukunan ng datos sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. iba’t ibang uri ng pandiwang di-karaniwan
b. katangian ng kwento gamit ang pananaw Eksistensyalismo
c. iba’t ibang sangkap ng kwento
d. pangunahing paksa ng kwento

Takdang Aralin / Kasunduan

1. magpasaliksik ng mga batas o programa ng pamahalaan na

nagpapakita ng pangangalaga ng mga OFW
2. ipaalam sa mga estudyante ang wastong gamit ng pang-abay at ang uri nito

Aralin 4


A. nakagagamit ng mga salitang nagpapakita ng pang-ukol;
B. nakapag-uugnay ng mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa sarili;
C. nakapag-uugnay ng mga pangyayari sa akda sa kasalukuyang pangyayari sa tao sa lipunan; at
D. nakapagtatala ng panahon at halagang gugulin gayundin ang mga kagamitang gagamitin sa pananaliksik.


A. WIKA
 Pang-ukol
 Uri ng Teksto: Panayam

B. PANITIKAN
 “HumantonKaya sa Malagim ang Mundo?” ni Gideon E. Nelson
 Uri ng Teksto: Sanaysay/Sosyolohikal
 Pagsulat: Panahon, Halagang Gugulin,at Kagamitang Gagamitin sa Pananaliksik

Kagamitan:
Batayang Aklat
p. 242-252Unang Araw
A.Pagtalakay sa Aralin sa Wika
1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga susunod:
 a. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahulugan, kahalagahan, at mga dapat tandaan sa pakikinig ng panayam.
 b. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagtukoy o pagkilala
sa ngalan ng mga taong nabanggit ng mahahalagang pahayag o kaisipan.
 2. Pumili ng isang estudyante na mahusay bumasa. Ipabasa sa
kanya ang panayam sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa babasahing panayam.
 3. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 4. Ipaliwanag ang Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 5. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 6. Palalimin ang aralin sa pamamagitan
ng Paunlarin. Pumili lamang ng isa sa mga ibinigay na mungkahing gawain na magagawa sa klase. Maaaring ipagawa sa bahay ang iba pang gawain.
 7. Karagdagang gawain:
 Magpasipi ng mahahalagang konsepto mula sa mga dalubhasa o kilalang tao. Ipabanggit ang ngalan ng mga ito. Paghandain sa gagawing pag-uulat sa klase.
 8. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 9. Bilang takdang-aralin, atasan ang mga estudyante na hingin ang opinion o
pakahulugan ng iba’t ibang tao tungkol sa diwang makadayuhan ng maraming Pilipino sa kasalukuyan. Ipatala ang mga ito at ipabanggit din ang pinagkunan ng pahayag.
 10. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang dalawang estudyante na manaliksik ng ilang impormasyon tungkol kina Gideon E. Nelson at Bro. Reynaldo E. Yago.
Ika- 2 Araw
]B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Magbalik-aral sa nakalipas na aralin. Ipabasa sa mga estudyante ang mga itinala nilang datos na nakuha sa pakikipanayam.
 2. Atasan ang mga estudyante na bigyan ng puna ang larawan sa aklat. Hingin ang reaksyon o damdamin ng mga estudyante hinggil sa larawan.
 3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang sanaysay. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 4. Ipabasa ang pamagat ng sanaysay. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 5. Kilalanin ang may-akda ng sanaysay at ang nagsalin nito sa Filipino. Ipaulat ang ilang impormasyon tungkol kina Gideon E. Nelson at Bro. Reynaldo E. Yago.
 6. Ipabasa ang sanaysay. Maaari ring nauna na itong
naipabasa sa mga estudyante.
 7. Ipagawa ang talasalitaan sa Hanapin.
 8. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 9. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay sa sanaysay. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa sanaysay. Maaaring ipalahad muli ang buod ng sanaysay.

 2. Ipasuri ang nilalaman ng sanaysay batay sa pananaw Sosyolohikal (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipasagot ang mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 5. Magpabuo ng sintesis hinggil sa pangkalahatang kaisipan na nakapaloob sa sanaysay.

Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayan tungkol sa pananaliksik.
 2. Magsagawa ng pagtalakay tungkol sa panahon, halagang gugulin, at kagamitang gagamitin sa pananaliksik sa Isulat.
 3. Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. iba’t ibang uri ng pang-ukol at ang gamit nito
b. mahalagang katangian ng pananaw Sosyolohikal
c. pangunahing paksa ng sanysay

Tkadang Aralin / Kasunduan
1. iba pang gamit ng pangungusap na napora at katapora
2. iba’t ibang uri ng sanaysay

Yunit IV

Aralin 1


A.nakatutukoy ng mga kaganapan ng pandiwa;
B. nakakapagbibigay-kahulugan sa matatalinghagang pahayag na binaggit ng mga tauhan;
C. nakapag-uugnay ng mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa pamilya;
D. nakapaghahambing ng mensahe o
kaisipang nakapaloob sa akda sa iba pang akdang nabasa; at
E. nakapagtatala ng kawili-wiling pamagat ng isang komposisyon.
A. WIKA
 Kaganapan ng Pandiwa
 Uri ng Teksto:      Patalastas

B. Panitikan
“Inay” ni Romulo P. Baquiran
Uri ng Teksto / Pananw:
Tula / Imahismo

Pagsulat:
 Pagsulat ng komposisyon

Kagamitan:
Batayng Aklat
p. 282-289

Unang Araw
A.Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng mga nakalistang gawain sa susunod na pahina.
 a. Magpakita ng iba’t ibang nakasulat na patalastas o print
advertisement. Ipabasa ang mga ito sa mga estudyante.
 b. Magparinig o magpaawit ng mga kilalang jingle ng mga patalastas sa telebisyon.
 c. Hingin ang opinion ng mga estudyante hinggil sa iba’t ibang paraan ng pagbebenta ng mga produkto o serbisyo ng iba’t ibang kumpanya.
 2. Ipaugnay ang panimulang Gawain sa tatalakaying aralin.
 3. Pumili ng mga estudyante at ipabasa ang iba’t ibang patalastas sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa mga
babasahing patalastas.
 4. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 5. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa iba’t ibang uri ng kaganapan ng pandiwa sa Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 6. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 7. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 8. Karagdagang gawain:
 a. Pabalikan ang mga
 ipinabasang print advertisement. Pasalungguhitan ang mga kaganapan ng pandiwang ginamit.
 b. Magpasipi ng ilang bahagi sa mga kwentong binasa at tinalakay sa klase. Ipatukoy ang mga kaganapan ng pandiwang ginamit sa kwento.
 9. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 10. Bilang takdang-aralin, magpasulat ng sariling-likhang patalastas. Ipasalungguhit ang kaganapan ng pandiwang ginamit.
 11. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudtyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Romulo P. Baquiran.
Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Itanong kung paano nila pinasasaya ang kanilang ina sa “Araw ng mga Ina.”
 b. Ipalarawan ang kanilang mga ina.
 c. Hingin ang opinyon o pansariling damdamin ng mga estudyante tungkol sa ipinakikita ng larawan sa babasahing tula.
 2. Ipabasa ang mga sinipi o mahalagang pahayag bagoang tula. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 3. Ipabasa ang pamagat ng tula. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng tula. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Romulo P. Baquiran.
 5. Ipabasa ang tula, maaaring isahan o pangkatan.
 6. Ipasagot ang mga talasalitaan sa Hanapin.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin sa pamamagitan ng pagbuo ng iba’t ibang Gawain. Hatiin ang klase sa limang pangkat at
atasan ang bawat pangkat ngtiyak na gawain.
 Pangkat 1: Salawikain/Kasabihan
 Pangkat 2: Poster/Islogan
 Pangkat 3: Awit
 Pangkat 4: Akrostik
 Pangkat 5: Patalastas
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na tula at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Ipabasa muli ang tula.
 2. Ipasuri ang
nilalaman ng tula batay sa pananaw Imahismo (sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Atasan ang mga estudyante na manood ng pelikula na may kahalintulad ng paksa ng tulang tinalakay. Bigyang-halaga ang mensaheng ipinahahatid nito sa mga manonood.
 b. Pasulatin ng liham sa ina na nagpapahayag ng pagmamahal at
pasasalamat.
 c. Pasulatin ng tula na nagpaparangal sa pag-ibig ng isang ina.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Pag-ibig ni inay ay sadyang dakila, pagpapahalaga sa kanya’y ipakita.”
Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa pagsulat.
 2. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa pagsulat ng isang
mahusay na komposisyon sa Isulat.
 3. Ipabasa at ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. iba’t inag uri ng kaganapan ng pandiwa
b. paggamit nito sa halimbawa
c. katangian ng pananaw Imahismo
d. kaisipang inilahad sa tula
e. pangunahing paksa ng kwento

Takdang Aralin / Kasunduan
1. ipaalam sa mga estudyante ang iba’t ibang pokus ng pandiwa
2. pananaliksik sa iba ibang elemento ng tula
3. kayarina ng payak at tambalang pangungusap

Aralin 2


A. nakatutukoy ng payak at tambalang pangungusap sa mga talata at komposisyon;
B. nakasusuri ng mga tungggalian sa akda at ang epekto nito sa mga tauhan;
C. nakapagbibigay-pansin sa mga pagtatalo sa damdamin at issp ng mga tauhan na siyang nagging dahilan ng tunggalian sa pagitan nila; at
D. nakasusulat ng
isang mahusay na balangkas ng mga detalyeng lalamanin ng katawan ng isang komposisyon.A. WIKA
 Payak at Tambalang
Pangungusap
 Uri ng Teksto: Talambuhay

B. PANITIKAN
 “Takot ang Kaaway ng Tao” ni Zeny Cruz-Burgos
 Uri ng Teksto/Pananaw: Sanaysay/Sikolohikal
 Pagsulat: Balangkas ng Isang Komposisyon

Unag Araw
A. Pagtalakay sa Aralin sa Wika
 1. Maaaring simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Itanong kung sino sa mga estudyante ang nangangarap na magsilbi sa mga may sakit gaya ng pagiging isang doctor o nars. Hingin ang paliwanag ng kanilang sagot.
 b. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa maraming estudyante na kumukuha ng kursong nursing upang makapunta at makapagtrabaho sa ibang bansa.
 c. Magpasalaysay ng magandang karanasan tungkol sa mabubuting nars.
 d. Ipakita ang larawan ni Florence Nightingale at itanong kung ano ang nalalaman nila tungkol sa kanya.
 2. Ipaugnay ang panimulang Gawain sa tatalakaying aralin.
 3. Pumili ng isang estudyante at ipabasa ang talambuhay ni Florence Nightingale sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyante na isara muna ang kanilang
aklat at makinig nang mabuti sa babasahing talambuhay.
 4. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 5. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa kayarian ng pangungusap(payal at tambalan) sa Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 6. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 7. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 8. Karagdagang gawain:
 a. Magpasipi ng isang lathalain sa pahayagan o magasin. Pasalungguhitan ang mga payak at tambalang pangungusap na makikita
rito.
 b. Atasan ang mga estudyante na sumulat ng sariling talambuhay. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga payak at tambalang pangungusap.
 9. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 10. Bilang takdang-aralin, atasan ang mga estudyante na kapanayamin ang isang mahalagang tao sa kanilang lipunan. Ipasulat ang maikling talambuhay ng kanilang kinapanayam. Sabihin sa kanila na gumamit ng mga payak at tambalang pangungusap.
 11. Bilang paghahanda
sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Zeny Cruz-Burgos.
Ika- 2 Araw
B. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 
 1. Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Itanong sa mga estudyante kung ano o sino ang kanilang kinatatakutan. Ipasalaysay ang kanilang karanasan.
 b. Itanong din kung ano ang kanilang ginagawa upang maibsan ang nararamdaman nilang takot.
 c. Magkaroon ng
maikling talakayan tungkol sa kahulugan, katangian, at mga uri ng sanaysay.
 2. Ipaugnay ang panimulang gawain sa paksa ng aralin.
 3. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang sanaysay. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol dito.
 4. Ipabasa ang pamagat ng sanaysay. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 5. Kilalanin ang may-akda ng sanaysay. Ipaulat ang talambuhay ni Zeny Cruz-Burgos.
 6. Ipabasa ang sanaysay.Maaari ring nauna na itong naipabasa sa mga estudyante.
 7. Ipagawa ang hinihinging gawain sa Hanapin.
 8. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 9.Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na sanaysay at ang may-akda nito. Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa sanaysay. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng sanaysay.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng sanaysay Sikolohikal(sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagan/mungkahing gawain:
 a. Magpasadula ng iba’t ibang suliranin sa lipunan. Sabihin sa kanila na magmungkahi ng mabisang kalutasan para sa isinadulang suliranin.
 b. Atasan ang mga estudyante na manood ng
pelikulang may kahalintulad na paksa. Ipasuri ang iba’t ibang suliraning panlipunan na inilarawan sa pelikula. Talakayin sa klase.
 c. Magpabasa ng mga balita tungkol sa iba’t ibang  suliraning panlipunan.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Iba’t ibang suliraning panlipunan, kalutasan nito’y ating pagtulungan.”
Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayan
tungkol sa mga bahagi ng komposisyon.
 2. Ipabasa ang pagtalakay tungkol sa katawan ng komposisyon sa Isulat.
 3.Ipagawa ang hinihinging gawain pagkatapos.
 4. Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.

Pagsusulit
a. kayarina ng payak at tambalang pangungusap at ang wastiong gamit nito
b. pagsusuri ng isang pananaw Sikolohikal
c. pangyayari o kaisipan ng sanysay
d. pangunahing paksa ng sanaysay

Takdang Aralin /
Kasunduan
1. magpasaliksik ng iba’t ibang batas programa ng pamahalaan na tumutulong upang malunasa ang ibaa’t ibang suliraning panlipunan

2. ipaalam sa mga estudyante ang kayarian ng pangungusap na hugnayan at langkapan at ang wastong gamit nito
3. nilalaman ng talata at ang paksang pangungusap

\
Aralin 3
           
A. nakatutukoy ng paksang pangungusap sa talata;
B. nakasusuri ng mga pangyayaring naganap sa bansa sa iba’t ibang panahon ng kasaysayan;
C. nakapag-uugnay ng mga kaalaman tungkol sa akda batay sa kaligirang nangyayari sa lipunan; at

D. nakasusulat ng isang mahusay na editoryal o pangulong tudling.


A. WIKA
 Paksang Pangungusap
 Uri ng Teksto: Talata
B. PANITIKAN
 “Pilipino: Isang Depinisyon” ni Ponciano B.P Pineda
 Uri ng Teksto/Pananaw:
Tula/Historikal
 Pagsulat: Pagsulat ng Editoryal


Kagamitan:

Batayng Aklat
p. 325-335

Unang Araw
A . Pagtalakay sa Aralin sa Wika
1. Maaaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
 a. Ipalarawan sa mga estudyante ang itinuturing nilang pinakamatalik na
kaibigan.
 b. Itanong kung anong uri ng aklat ang kinahihiligan nilang basahin. Hingin ang kanilang paliwanag tungkol dito.
 c. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagbabasa ng aklat.
 d. Magpakita ng aklat at ipatukoy ang iba’t ibang bahagi nito.
 2. Ipaugnay ang panimulang gawain sa tatalakaying aralin. 
    3. Pumili ng isang estudyante at ipabasa ang talata sa Pakinggan. Sabihin sa ibang estudyant na isara muna ang kanilang aklat at makinig nang mabuti sa babasahing talata.
 4. Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
 5. Ipabasa ang pagtalkay sa kahulugan ng talata at ng paksang pangungusap sa Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol dito.
 6. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
 7. Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 8. Bilang karagdagang gawain, magpasipi ng mga talata at tukuyin ang paksang pangungusap.
 9. Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
 10. Bilang takdang-aralin, magpasulat ng limang maiikling talata at ipasalungguhit ang paksang pangugusap.
 11. Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni ponciano B.P. Pineda.


Ika- 2 ArawB. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan
 1. Simulan ang panimulang gawain sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
 a. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino sa panahon
ng mga dayuhan.
 b. Itanong kung alin sa mga nandayuhan sa ating bansa ang may higit na impluwensya sa kulturang Pilipino. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante sa ibinigay nilang sagot.
 c. Itanong kung sino sa mga bayaning Pilipino ang hinahangaan ng mga estudyante. Hingin anmg paliwanag ng kanilang sagot.
 d. Magparinig ng awiting may kaugnayan sa kalayaan gaya ng “Bayan Ko” ni Freddie Aguilar. Magkaroon ng maikling talakayan sa nilalaman at damdaming ibig ipabatid ng awitin. 2. Ipabasa ang mahalagang pahayag bago ang tula. Hingin ang paliwanag ng mga
estudyante tungkol dito.
 3. Ipabasa ang pamagat ng tula. Ipahinuha ang nilalaman nito.
 4. Kilalanin ang may-akda ng kwento. Ipaulat ang maikling talambuhay ni Ponciano B.P. Pineda.
 5. Ipabasa ang tula. Maaari rin itong basahin ng salitan.
 6. Ipasagot ang semantic webbing sa Hanapin. Ipasagot din ang iba pang katanungan.
 7. Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol dito.
 8. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga
natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C. Pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
 1. Balikan ang tinalakay na kwento at ang may-akda nito.Ipaalaala sa mga estudyante ang mga pangunahing kaisipang nakapaloob sa tula. Maaaring ipabasa muli ang kabuuan ng tula.
 2. Ipasuri ang nilalaman ng kwento batay sa pananaw Historikal(sabihin sa mga estudyante na pag-aralan ang nakatala sa Apendiks) gamit ang mga tanong na nakatala sa Kilalanin. Magsagawa ng malayang talakayan sa klase.
 3. Ipasagot ang
mgapagsasanay sa Sanayin.
 4. Ipagawa ang mga mungkahing gawain sa Paunlarin.
 5. Iba pang karagdagang/mungkahing gawain:
 a. Pabigyan ng malalim na pagtalakay ang ilang mahahalagang bahagi sa tula.
 b. Hingin ang paliwanag ng mga estudyante tungkol sa mahalagang pahayag ni Rizal na “ang isang bansang may sariling wika ay isang bansang malaya.”
 c. Atasan ang mga estudyante na manood ng isang dokumentaryong pelikula tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahong
sakop pa ang bansa ng mga kastila.
 6. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Itong kalayaang ating tinatamasa ay utang natin sa mga bayaning Pilipino.”
Ika- 4 na Araw
D. Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
 1. Magkaroon ng panimulang talakayan sa kahulugan at katangian ng editoryal o pangulong tudling.
 2. Ipabasa at ipagawa ang hinihinging gawain sa Isulat.
 3. Magpabuo ng
sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. saang bahagi ng talata makikita ang paksa ng pangungusap
b. mga pangyayari sa kwento na nagpapakita ng katangian ng pananaw HistorikalTakdang Aralin / Kasunduan
1. manaliksik ng mga batas, programa o mga institusyon ng pamahalaan na nangangalaga ang kalayaan ng mga Pilipino
2. iba’t ibang pagpapalwak ng pangungusap
3. paraan ng pagsusuri sa pelikula

Aralin 4


A. nakapagpalawak ng pangungusap sa tulong ng iba’t ibang bahagi ng pananalita;
B. nakasusuri ng iba’t ibang sangkap o lelemento ng isang pelikula;
C. nakapag-uugnay ng tema o paksa ng pelikula sa ibang akdang nabasa o pelikulang napanood;
D. nakapagbibigay-halaga sa mahahalagang kaisipan o mensaheng nakapapaloob sa akda/pelkula; at nakasusulat ng isang mahusay na sanaysay.

  1. Wika
Pagpapahaba ng Pangungusap

Uri ng Teksto: Awit

  1. Panitikan
“Magnifico” batay sa rebyu ng Cinema-CBCP

Uri ng Teksto/Teorya: Pelikula/Pagsusuri sa Pelikula

Pagsulat: Pagsulat ng Sanaysay

Unag Araw
A.  Pagtalakay sa Aralin sa Wika
1.  Maaring simulan ang panimulang Gawain sa pamamagitan ng mga sumusunod:
a.  Magkaroon ng maikiling talakayan tungkol sa mga Orihinal Pilipino Music o OPM.
b.  Ipahambing ang mga awiting Pilipino sa mga awiting ingles.
c.  Itanong ang mga mang-aawit na PIliponong
sumikat sa ibang bansa.
d.  Itanong ang mga awiting Pilipino na tinangkilik at nagging popular sa ibang bansa gaya ng “Anak” ni Fredie Aguilar.
e.  Maglkaroon ng maikling talakayan tungkol sa magagandang katangina ng awiting Pilipino.
2.  iugnay ang panimulang Gawain sa talakayang aralin.
3.  Ipaawit ang Ako’y Isang Pinoy” sa Pakinggan. Sabihin sa mga estudyante na isara muna ang kanilang aklat at makinig ng mabuti
sa awit.
4.  Ipasagot ang mga tanong sa Talakayin.
5.  Ipabasa ang tungkol sa pagpapahalaga ng pangungusap sa Suriin. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol ditto.
6.  Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
7.  Palalimin ang aralin sa pamamagitan ng mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
8.  Karagdagang Gawain:
a.  Magpasipi ng ilang bahagi ng
isang sanaysay. Ipasuri kung paano pinahaba ang mga pangungusapo na nakapaloob ditto.
b.  Atasan ang mga estudyantena makinig ng panayam o talakayan. Ipasuri kung paano pinalawak ang mga pangungusap.
9.  Pabuuin ng sintesis ang mga estudyante hinggil sa mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang pasalita o pasulat.
10.         Bilang takdang-aralin, magpasulat ng isang talata
tungkol sa paksang “Paano ko maipapakita ang pagiging Pilipino? Sabihin sa kanila na gumamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahaba ng mga pangungusap.
11.         Bilang paghahanda sa aralin sa panitikan, atasan ang isang estudyante na manaliksik ng maikling talambuhay ni Michiko Yamamoto, ang sumulat ng pelikulang “Magnifico.”
Ika- 2 Araw
B.  Pagtalakay sa Aralin sa Oanitikan
1.  Simulan ang panimulang Gawain
sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod:
a.  Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kasaysayan at kalagayan ng pelikulang Pilipino.
b.  Itanong kung anong pelikula ang hindi nila malilimutan o higit na naiibigan. Hihingin ang paliwanang ng mga estudyante sa mga ibinibigay nilang sagot.
c.  Ipalarawan ang magagandang katangian ng mga bata.
2.  Ipaugnay ang panimulang Gawain
sa paksa ng aralin.
3.  Ipabasa ang mahalgang pahayagbago ang pelikula. Hingan ng paliwanang ang mga estudyante tungkol ditto.
4.  Ipabasa ang pamagat ng pelikula. Ipahinuha ang nilalaman nito.
5.  Kilalanin ang sumulat ng pelikula. Ipaulat ang maikling talambuhay ni  mchiko Yamoto.
6.  Ipabasa ang pagsusuring ginawa sa pelikula. Maaring nauna na itong naipabasa sa mga estudyante.
7.  Ipagawa ang semantic webbing sa Hanapin.
8.  Ipasagot ang mga tanong sa Unawain. Magkaroon ng talakayan tungkol ditto.
9.  Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.
Ika- 3 Araw
C.  pagsusuri sa Pampanitikang Pananaw
1. balikan ang tinalakay at ang sumulat nito. Ipaalala sa mga estudyante ang ma pangunahing kaisipang nakapaloob
sa pelikula. Maaring ipabasa muli ang pagsusuri sa pelikula.
2. Ipasuri ang mga sangkap o elemento ng pelikula.
3. Ipasagot ang mga pagsasanay sa Sanayin.
4. Atasan ang mga estudyante na bumuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin. Maaari itong gawin sa paraang dyad sa pelikula.
5. Ipagawa ang mga mungkahing Gawain sa Paunlarin.
6. Iba poang karagdagang/mungkahing Gawain:
a. Ipapanood ang
kabuuan ng pelikulang “Magnifico.”
b. Ipasadula ang ilang mahahalagang bahagi sa pelikula.
c. Pabigyang-puna ang karakter ng bawat tauhan.
d. ipapanood ang iba pang palikula na may kahalintulad na paksa ng “Magnifico.”
7. Magpabuo ng sintesis ng pagpapahalagang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malayang talakayan sa paksang “Ang taong may dakilang kalooban ay ipinagmamapuri at ikinararangal.”
Ika- 4 na Araw
D.  Pagtalakay sa Aralin sa Pagsulat
1.  magkaroon ng panimulang talakayan tungkol sa mga naunnang aralin sa pagsulat ng sanaysay.
2.  Ipabasa at ipagawa ang hinihinging Gawain sa Isulat.
3.  Magpabuo ng sintesis ng mga natutuhan sa tinalakay na aralin.


Pagsusulit
a. pagpapahaba sa mga pangungusap
b. sangkap o elemento ng pelikula
c. dapat tandaan sa pagsusuri ng pelikula
d. pangunahing paksa ng pelikula

Takdang Aralin / Kasunduan
1. paggawa ng dyornal
1. pagpapahalaga sa pelikulang pilipino

No comments:

Post a Comment