Saturday, December 4, 2010

LP in Filipino UBD Sample Davao Seminar


Backward Design Template
Title:  
No. of Meetings:
Stage 1: Desired Results
Established Goals
Understanding
Oval: G
G
G


 Noli Me Tangere
Kabanata 1-3


1.      Nakikilala ang mga pangunahing tauhan na gumagalaw sa kabanata 1-3 ayon sa kanilang mga salita, kilos at damdamin.
2.      Naipapaliwanag  ang mga mahahalagang salita na binitawan ng mga tauhan
3.      Nabibigyang halaga ang mga kabutihang asal na matatagpuan sa kabanata 1-3
4.      Nakapagbabahagi ng sariling karanasan mula sa kabanta 1-3.
Oval: U
G
GEssential Understandings
Students will understand that …

 1. Overarching:
1.      Ang kaugaliang Pilipino ay sumasalamin ng pakikipagkapwa tao.


 1. Unit:
1.      Ang  mainit na pagtanggap ng panauhin ay isang magandang kaugalian ng mga Pilipino na dapat panatilihin.
2.      Ang mga pahayag , gawi at kilos ng isang tao ay maaring makahuhubog  ng kanyang buong pagkatao.
Oval: T
G
GTransfer
The student, in the long term and on his/her own,
will be able to …Mabibigyang halaga ang mga kaugaliang Pilipino upang magkaroon ng maayos na paraan sa pakikisalamuha sa kapwa at paghubog sa sarili.


(pagsasadula ng mga kaugaliang Pilipino,
diorama ng mga kaugaliang Pilipino,
paglikha  ng mga awit o tula ng mga kaugaliang Pilipino journal writing )
Essential Questions

 1. Oval: Q
G
GOverarching:
1.      Ano ang kaugaliang Pilipino para sa ‘yo?
2.      Paano natin  mapapanatili  ang mga kaugaliang ito?
3.      Paano ito nakakatulong sa paghubog ng iyong pagkatao?
4.      Anu-ano ang maaring maging epekto ng mga kaugaliang ito?

 1. Unit:
1.      Paano mo mailalarawan ang mga pangunahing tauhan sa kabanata 1-3 ayon sa iyong pagkakaunawa?
2.      Anu-ano ang nais na ipahiwatig ng mga tauhan/ may akda batay sa kanilang mga pahayag?
3.      Sa paanong paraan nagkakaiba at nagkakatugma ang mga sinasaad  ng may akda at tauhan mula sa kabanata 1-3?


4.      Batay sa mga pangyayaring  naganap sa tatlong  kabanata , alin sa mga ito ang nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino na dapat bigyang halaga? Bakit?
5.      Ano ang kabuluhan ng mga pangyayari sa mga nabanggit na kabanata sa buhay ng mga Pilipino noon at ngayon?

Knowledge and Skills
Oval: K
G
GStudents will know …

1.Mga mahahalagang tauhan sa unang tatlong kabanata
2.Mga mahahalagang pahayag ng mga pangunahing tauhan
3.Mga kaugaliang Pilipino na ipinakita sa tatlong kabanata
4.Mga simbolismong ipinakita sa tatlong kabanata

Oval: S
G
GStudents will be skilled at …

1.Makapaghahambing ng mga kaugaliang Pilipino noon at ngayon
2. Makasusuri ng mga mahalagang pahayag ng mga pangunahing tauhan sa unang tatlong kabanata
3.Makapagbabahagi ng kanilang karanasan ukol sa magandang kaugaliang Pilipino na kanilang ginawa
4.Makapagbibigay  ng sariling opinyon kung anong mga kaugaliang Pilipino ang dapat panatilihin
5. pagsulat ng refleksyon hinggil sa kanilang mga natutunan©2009 Grant Wiggins and Jay McTighe
Backward Design Template – page 2
Stage 2: Assessment Evidence
Stage 1 Alignment
To obtain evidence of …
Evaluative Criteria
Where performance is judged in terms of …
Assessment Evidence
Students will need to show their learning by …


(ALLIGN WITH THE PERFORMANCE TASK)

1   ,   1- 2,  4-5,   3-4  , 3     ,3-4


 S=
Malikhaing pagsulat
a.Nilalaman ayon sa paksa--------------------------5
b. Organisasyon--------------------------------------5
c. Mekaniks------------------------------------------5
                                                      
     Kabuuan--------------------------------15PERFORMANCE TASK(S): (TRASFER TASK THAT ADDRESSES  MANY OF THE EU AND EQ) CAN BE PUT IN A FORM OF A “ GRASPS” OR IN A PARAGRAPH


G= Mabibigyang halaga ang mga kaugaliang Pilipino upang magkaroon ng maayos na paraan sa pakikisalamuha sa kapwa at paghubog sa sarili.

R=  panauhin ka sa isang pagdiriwang ng kaarawan ng iyong matalik na kaibigan

A= mga magulang ng nagdiriwang ng kaarawan at mga iba pang mga panauhin

S= Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod  na sitwasyon:

a.       Naubusan ka ng  mauupuan
b.      Kakaiba ang iyong damit
c.       Narining mo ang pagtatalo ng  inyong mga  kaibigan  dahil sa lasa ng pagkain
d.      Wala ka ni isang kilala maliban sa nag-imbita sa  iyo


P=   Pagsulat ng isang sanaysay na nagsasabi kung ano ang dapat gawin
               sa mga naturang sitwasyon.
       Pagbabahagi ng dapat gawin kapag naharap ka sa ganitong
                sitwasyon.

OTHER EVIDENCE

Pagsusulit :
 1. Pasulat
 journal,
sanaysay

 1. Pasalita
Graded recitation
87


©2009 Grant Wiggins and Jay McTighe
Backward Design Template – page 3
Stage 3: Learning Activities
Stage 1 Alignment
To help learners achieve …
Summary of Key Learning Events and Instruction
 The teaching and learning will involve …MAKE MEANING ACTIVITIES: (present your EU and EQs)


 1. Paghahanda ng mga sumusunod:
a.       Nag-imbita
b.      Naimbitahan
 1. Pagsasadula ng kaugaliang Pilipino sa pag-imbita o bilang naimbitahan
 2.  Journal writing ng karanasan sa pagiging panauhin o pagkakaroon ng panauhin
 3. Dialog ng mga pangunahing tauhan na isasadula
 4. Pagbuo ng isang liham  para sa mga kabataang Pilipino tungkol sa pagpapahalaga sa kaugaliang Pilipino
 5. paglikha  ng mga awit o tula ng mga kaugaliang Pilipino  )

TRANSFER TASK:

1.      Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon:
               a. Naubusan ka ng  mauupuan
               b. Kakaiba ang iyong damit
               c.Narining mo ang pagtatalo ng  inyong mga  kaibigan  dahil sa lasa ng pagkain
               d.Wala ka ni isang kilala maliban sa nag-imbita sa  iyo
2.      Bumuo ng isang pangkat   na tumatalakay sa mga isyu  hinggil sa mga kagandahang asal.

ACQUIRE:
 1. Malaman   ang mga dapat tandaan sa pagdalo sa isang salu-salo.
 2. Maihahambing ang bawat kilos, gawa at pahayag ng mga  tauhan  sa kabanata 1-3.
 3. Makapagpahayag ng mga saloobin kaugnay sa bawat kabanata.
 4. Masuri ng mga mag-aaral ang kaugalian ng mga tauhan sa unang tatlong kabanata.
 5. Makapaghihinuha  ng  mga kaisipang napaloob sa kabanata 1-3.
 6. Makabuo ng sariling desisyon kung anong  kaugaliang Pilipino na dapat panatilihin.


©2009 Grant Wiggins and Jay McTighe

No comments:

Post a Comment